Oznam – Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj

Sp.zn. 2009/15300-13/SK

OZNÁMENIE

Obstarávateľ, Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava, predložil oznámenie o strategickom dokumente

„Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj“,

ktorý nám ako dotknutej obci zaslal Krajský úrad životného prostredia v Bratislave podľa § 6 ods.2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
Vypracovanie ÚPN R – BSK, podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, pre zabezpečenie koordinovaného rozvoja územia samosprávneho kraja v súlade s potrebami umiestnenia navrhovaných rozvojových zámerov a zosúladenia všetkých činností v území vyvolaných nadmernými aktivitami výstavby, ovplyvňujúcimi najmä urbanistické, územno-technické a enviromentálne vzťahy v území.
Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené a prístupné na webovej stránke Krajského úradu životného prostredia v Bratislavewww.ba.kuzp.sk.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu Krajskému úradu životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 19 Bratislava najneskôr do 08. 09.2009.

Milan Ftáčnik
Starosta

web od 2day