Oznam – výrub stromov – Jasovská 23-25

Sp.zn.: 2009/15028/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 26. 08. 2009 začal na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytového domu na Jasovskej ulici č.23-25, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromov,

ktorý rastú v okolí bytového domu na Jasovskej ulici č. 23 z dôvodu plánovaných úprav na fasáde domu.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day