Otvorili sa brány petržalských škôl

Po dvojmesačných letných prázdninách dnes (2. september 2009) symbolicky prešlo jedenástimi školskými bránami celkom 3.995 mladých Petržalčanov, pričom do školských lavíc po prvý krát zasadlo 524 žiakov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o mierny nárast v počte školou povinných detí (53 žiakov). Toto číslo ešte nie je konečné, pretože rodičia môžu požiadať riaditeľa školy o odklad povinnej školskej dochádzky detí a to v prípade, že nedosiahli školskú spôsobilosť, alebo sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. O odklad dochádzky požiadalo zatiaľ 76 rodičov. Najviac detí (613) bude navštevovať školu na Pankúchovej ulici, naopak najmenej žiakov (258) zasadne do školských lavíc na Prokofievovej ulici. Samospráva v záujme poskytnutia čo najširšieho množstva informácií o jednotlivých vzdelávacích inštitúciách, umiestnila na internetovej stránke adresár, ktorý obsahuje odkaz na webovú stránku každej školy. Na stránke môžu rodičia získať okrem základných informácií o škole aj ich hodnotenie, prehľad o študijných odboroch či špeciálnych vzdelávacích programoch.

Od septembra je otvorených tiež 97 tried v devätnástich materských školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobností petržalskej samosprávy. Kapacita škôl je naplnená takmer na 100% a do predškolských zariadení bolo prijatých 2187 detí. Najviac detí (162) je zapísaných v materskej škole na Röntgenovej ulici a škôlke na Ševčenkovej ulici (156). Rodičia môžu okrem bežných tried využiť aj štyri špeciálne, ktorých výchovno-vzdelávací program je zameraný na deti s telesným, zdravotným či mentálnym postihnutím. Konkrétne ide o špeciálne triedy zriadené v škôlke na Iľjušinovej ulici, ktoré môžu navštevovať deti postihnuté autizmom. Deti s poruchami výživy môžu navštevovať zariadenie na Pifflovej ulici a pre mladých Petržalčanov s ľahkým mentálnym postihnutím bude otvorená trieda v materskej škole na Turnianskej ulici. Od nového školského roka budú rodičia mesačne prispievať na čiastočné fungovanie škôl sumou 12,67 EUR, čo je o 0,43 EUR viac ako bol príspevok v uplynulom školskom roku. Určenie výšky príspevku vychádza z aktuálnej sumy životného minima, ktorá sa od 1. júla t.r. zvýšila z 81,66 na 84,52 EUR.

Otvorenie nového školského roku v najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalke bolo v priestoroch základnej školy na Budatínskej č. 61, ktorej brány prekročilo 407 žiakov. Pri tejto príležitosti starosta Milan Ftáčnik venoval každému prvákovi knihu „Zajtra idem do školy“, ako spomienku na ich prvý deň v škole. Starosta sa osobne stretol s rodičmi prvákov a pedagógmi.

web od 2day