Oznam – výrub stromov – Lachova 3-7

Sp. zn.: 2009/15621-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 31. 08. 2009 začal na základe žiadosti Správcovského bratislavského družstva, Drobného 27, Bratislava v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Lachova 3-7 správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 3 ks stromov – pajaseň žliazkatý,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 121 v tesnej blízkosti bytového domu Lachova 3-7, dôvodu ohrozovania zdravia a majetku, nadmerného tienenia v bytoch a znižovania kvality bývania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day