Oznámenie o rozhodnutí – betonáreň Petržalka

Sp.zn.: 2009/16400-13/SK

OZNÁMENIE O ROZHODNUTÍ

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave vydal, podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), po ukončení zisťovacieho konania rozhodnutie k navrhovanému zámeru „BETONÁREŇ PETRŽALKA“, navrhovateľa GRAVELSLOVEX, spol. s r.o., Polianky 23, 841 01 Bratislava.

Navrhovaná činnosť „BETONÁREŇ PETRŽALKA“, ktorej účelom je vybudovanie zariadenia na výrobu betónových zmesí, umiestnená na parcele č. 5533/1 v k.ú. Petržalka,

sa nebude posudzovať podľa zákona.

Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. ZPO/2009/05111-25/BAR/BA V zo dňa 04. 09. 2009 je k dispozícii k nahliadnutiu na oddelení životného prostredia na 4. poschodí č. dverí 418 v stránkových dňoch a hodinách.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day