Oznámenie – DIGITAL PARK III

Sp.zn. 2009/16352-13/SK

Oznámenie

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle § 37 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vypracovalo záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť

„ DIGITAL PARK III “,

ktoré nám zaslalo ako dotknutej obci a zároveň povoľujúcemu orgánu.

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie a to na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Petržalka na oddelení životného prostredia na 4. poschodí č. dv. 418 v stránkových dňoch a hodinách.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day