Revitalizácia Vlasteneckého námestia z fondov EÚ

Petržalská samospráva sa uchádza o finančné prostriedky z fondov Európskej únie na komplexnú revitalizáciu Vlasteneckého námestia. Oficiálnu žiadosť o nenávratný príspevok podal miestny úrad v rámci opatrenia Regenerácia sídiel z Operačného programu Bratislavský kraj. Celkové nálady na obnovu jedného z najfrekventovanejších petržalských verejných priestranstiev sú rozpočtované na takmer 300 tisíc EUR (9 mil. Sk) a spoluúčasť mestskej časti sa pohybuje na úrovni 5%, t. j. 15 tisíc EUR (450 tisíc Sk). Miestni poslanci schválili projektový zámer v máji 2008 a príprava projektovej dokumentácie zaťažila petržalský verejný rozpočet sumou 8.300 EUR (250 tisíc Sk). Okrem dotknutých inštitúcií sa k zámeru pozitívne vyjadrili aj samotní obyvatelia počas jeho verejného prerokovania v októbri minulého roku.

Projekt Revitalizácie Vlasteneckého námestia vychádza z petržalského programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a je plne v súlade s územným plánom hlavného mesta. Projektová dokumentácia revitalizácie námestia je postavená na humanizácii územia, ktoré v budúcností bude plniť funkciu verejného priestranstva určeného pre pohyb chodov, oddych obyvateľov z dotknutej lokality v zelenom prostredí. Súčasťou obnoveného námestia budú nové prvky drobnej architektúry – lavičky, smetné koše, verejné osvetlenie. Predkladaný projekt v maximálnej miere zachováva existujúce zelené plochy a z dopravného hľadiska smeruje k vylúčeniu automobilovej dopravy z Vlasteneckého námestia.

web od 2day