Oznam – výrub drevín Kubínska ulica parcela č. 5747/3

Sp.zn.: 2009/16670/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 23.09.2009 začal správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na Kubínskej ulici na parcele č. 5747/3 v k.ú. Petržalka, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa, z dôvodu výstavby rodinného domu.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day