Oznam – výrub stromu – Hrobákova 3

Sp. zn:2009/16885 -13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 06. 10. 2009 začal na základe žiadosti Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Hrobákova 3, 851 02 Bratislava 5 správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1 ks stromu – borovice,

ktorý rastie v areáli Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Hrobákova 3, v Bratislave-Petržalke, na parcele č.1009. Dôvodom výrubu je nadmerné tienenie v pracovniach zariadenia.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day