Oznam – výrub stromov – Mlynarovičovej 2, 4

Sp. zn.: 2009/17840-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 12. 10. 2009 začal na základe žiadosti Spravbytu, Mestská 1, Bratislava, ako správcu bytového domu Mlynarovičova 2, 4 v Bratislave, v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 37 na Mlynarovičovej 2, 4. Stromy, ktoré sú vysadené nahusto, v tesnej blízkosti bytového domu, spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day