Oznam – výrub stromov – Topoľčianska 27

Sp. zn.: 2009/17611-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 12. 10. 2009 začal na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, ako správcu bytového domu Topoľčianska 27 v Bratislave, v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 1546 zo zadnej strany bytového domu Topoľčianska 27. Stromy rastú v tesnej blízkosti bytového domu, spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch a nepriaznivo vplývajú na zdravotný stav alergikov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day