Oznam o ukončení konania – výrub stromov Beňadická 28

Sp. zn.: 2009/16103/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 14. 10. 2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 3 ks stromov, ktoré rastú na Beňadickej ulici č. 28 na pozemku s parc. č. 2296 v k.ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti zástupcu samosprávy bytového domu z dôvodu nadmerného tienenia bytov a z dôvodu ohrozovania majetku a bezpečnosti obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day