Oznam – výrub stromu pri Veľkom Draždiaku

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 12. 10. 2009 začal na základe žiadosti spoločnosti PLOTON s.r.o., Hlavná 504, Blatné pri Senci 900 82, správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub stromu – vŕby, rastúcej na pozemku s parc. č. 2843/14

pri Veľkom Draždiaku v k.ú. Petržalka z dôvodu výstavby chodníka a celkovej rekultivácie okolia.

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovanej výstavby.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day