Oznam o ukončení konania – Lesopark Draždiak

Sp. zn.: 2009/13310-13/Li/RO

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 12. 10. 2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný vydaný v rámci 1. etapy ozdravných opatrení

súhlas

na výrub kríkového podrastu o výmere cca 5 000 m2, druhové zloženie: hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), čremcha obyčajná (Prunus padus), kalina obyčajná (Viburnum opulus), jaseň mannový (Fraxinus ornus), bršlen európsky (Euonymus europaeus), baza čierna (Sambucus nigra) na parcelách č. 929/1; 929/4,6; 926/1; 935/12; 927; 855/2 v k.ú. Petržalka, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. Pred vykonaním výrubu žiadateľ zabezpečí náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny v počte 72 ks vyrastených stromov na parcelách, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa.

Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti žiadateľa – hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o vydanie súhlasu na vykonanie ozdravných opatrení, podľa 69 ods. 1 písm. b v súčinnosti s § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s budovaním Lesoparku Draždiak.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day