Oznam o ukončení konania – výrub stromu Bzovícka 30

Sp. zn.: 2009/12115/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 16. 09. 2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks ovocného stromu, ktorý rastie na Bzovíckej ulici č. 30 na pozemku s parc. č. 2648 v k.ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov z dôvodu nadmerného tienenia bytov a z bezpečnostných dôvodov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day