Oznam – výrub drevín Jasovská 17-19

Sp.zn.: 2009/17999/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 21. 10. 2009 začal, na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytového domu na Jasovskej ulici č. 17, 19, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub drevín,

ktoré rastú vo verejnej zeleni oproti predmetnému bytovému domu z bezpečnostných dôvodov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day