Oznam – výrub stromov – SI REAL na parcele č. 1559/11

Sp. zn.: 2009/04513-13/Li/RO

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 27. 07. 2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný
súhlas

na výrub 10 ks stromov v druhovom a veľkostnom zložení: 4 ks topoľ sivý (Populus x canescens), obvody kmeňov 274, 90, 112, 109 cm a 6 ks brest (Ulmus sp.), obvody kmeňov 43, 56, 29, 52, 45 a 42 cm na parcele č. 1559/11, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a v prenájme investora, spoločnosti SI REAL, s.r.o. so sídlom v Bratislave.

Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti žiadateľa o vydanie súhlasu na výrub drevín z dôvodu budovania prístupovej komunikácie k stavbe: „Rehabilitačné a diagnostické stredisko vrcholového športu v Petržalke“.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day