Oznámenie – Kapitulské polia, zóna administratívy, bývania a rekreácie

Sp.zn. 2009/18694-13/Li

OZNÁMENIE

Navrhovateľ, Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava 1, v zastúpení spoločnosťou RACEN, s.r.o., Mlynská 5139/10, 921 01Piešťany predložil Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer

„Kapitulské polia, zóna administratívy, bývania a rekreácie, Bratislava-Petržalka“

ktorý zaslalo ministerstvo v súlade s § 23 ods. 1 zákona mestskej časti Bratislava-Petržalka ako dotknutej obci.

Navrhovaná činnosť je situovaná v časti lokality „Kapitulské polia“ severozápadne od zastavaného územia mestskej časti Petržalka a predstavuje výstavbu komplexu objektov, ktorý počíta s funkčným využitím malopodlažnej a viacpodlažnej bytovej zástavby, s funkciou občianskej vybavenosti, objektmi pre využitie školstva, sociálnych služieb a kultúry. Celková plocha pozemku je 368 073 m2. Predkladané sú dva varianty riešenia. Prvý variant uvažuje s plochou 37 366 m2 a druhý variant s plochou 46 200 m2 zastavanou objektmi.

Navrhovaná činnosť bude posudzovaná vo väzbe na prílohu č. 8 zákona, tabuľku č. 9 Infraštruktúra, položky 14h), 14i) a 14J a tabuľky č. 14 Účelové objekty pre šport, rekreáciu a cestovný ruch, položka č. 6. Vzhľadom na prekročenie limitu parkovacích stojísk je potrebné absolvovať povinné hodnotenie.

Do zámeru je možné nahliadnuť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Petržalka, na oddelení životného prostredia, Kutlíkova 17, č. dv. 418 v stránkových dňoch a hodinách. Verejnosť môže písomné stanovisko doručiť ministerstvu najneskôr do 21 dní od zverejnenia.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day