Oznámenie – Zariadenie na zber druhotných surovín

Sp. zn.: 2009/18949-13/Ju

OZNÁMENIE

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložil Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako povoľujúcemu orgánu (a dotknutému orgánu ochrany prírody vo veciach ochrany drevín) zámer

„Zariadenie na zber druhotných surovín, lokalita Bratislava-Petržalka“,

ktorého navrhovateľom je ŽP EKO Qelet, a. s., Československej armády 1694, 036 01 Martin.

Účelom navrhovanej činnosti je obnovenie existujúceho zariadenia „Zariadenie na zber druhotných surovín“ z dôvodu ukončenia platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov. Areál sa nachádza na rohu križovatky Kopčianska a Bratská blízko železničnej trate, v k. ú. Petržalka.

V zariadení bude realizovaný len zber a dočasné skladovanie druhotných surovín (železný šrot a farebné kovy), ktoré budú prijaté od pôvodcov a držiteľov odpadu a uložené v priestoroch zariadenia, odkiaľ budú prevážané do zariadení na zhodnocovanie odpadov.

Do zámeru je možné nahliadnuť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Petržalka, na oddelení životného prostredia, Kutlíkova 17, č. dv. 418 v stránkových dňoch. Verejnosť môže písomné stanovisko doručiť Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4, najneskôr do 21 dní od dňa zverejnenia.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day