Samospráva modernizuje nástroje sociálnej pomoci

V záujme moderného a efektívneho spravovania verejných financií pristúpila miestna samospráva v roku 2009 k novej forme poskytovania pomoci pre sociálne odkázaných ľudí, Petržalčanov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. Dlhodobo zaužívanú nenávratnú peňažnú výpomoc mení na pomoc vo forme „platobných“ poukážok, ktorých použitie je presne, účelovo viazané. Samospráva dnes využíva poukážky v nominálnej hodnote 5, 10 a 15 EUR. Ide o pilotný projekt v rámci slovenskej samosprávy, ktorý mestská časť realizuje v spolupráci so spoločnosťou SODEXO PASS SR, s.r.o.

Modernizácia sociálnej pomoci má prispieť k efektívnemu využívaniu verejných financií pre cielenú pomoc odkázaným skupinám Petržalčanov. V máji t.r. bola do života uvedená poukážka ASISTENCIA, ktorú je možné použiť pri kúpe vymedzeného sortimentu základných potravín, ošatenia, školských a hygienických potrieb. Poukážkou nie je možné platiť tabakové výrobky, pivo, víno, alkohol či kávu. Od novembra t.r. rozširuje miestny úrad svoje služby o platobnú poukážku VITAL PASS, ktorej použitie je viazaná na nákup liekov, zdravotných potrieb, pomôcok, či na úhradu preventívnej zdravotnej starostlivosti, očkovanie.

Petržalskí poslanci vyčlenili v tohtoročnom rozpočte samosprávy takmer 80.000 EUR pre sociálnu pomoc. Verejné zdroje sú určené pre podporu rôznych sociálnych projektov, ktoré primárne pomáhajú nielen ľuďom so zdravotným postihnutím, mladým rodinám či seniorom, ale aj občanom, ktorí sa nie vlastnou vinou dostali do zložitej finančnej situácie. Žiadosti o výpomoc môže podať každý Petržalčan na miestnom úrade, oddelení sociálnych vecí. Jednorazová dávka sa zo strany miestnej samosprávy pohybuje na úrovni 30 až 165 EUR. Podobnú modernú formu sociálnej pomoci využíva väčšina krajín Európskej únie, v susednej Českej republike je do projektu zapojených približne sto obcí a miest.

web od 2day