Oznam – výrub stromu Očovská 4

Sp.zn.: 2009/19508-13/SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 23. 11. 2009 začal na základe žiadosti žiadateľa – zástupcu vlastníkov bytov, Očovská 4, 851 02 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromu,

ktorý rastie pri obytnom dome na Očovskej ulici č. 4, z dôvodu nadmerného tienenia bytov a z dôvodu ohrozovania majetku a bezpečnosti osôb.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day