Oznam – výrub drevín Lachova 21, 23

Sp. zn.: 2009/20605-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 26. 11. 2009 začal na základe žiadosti SBYT, s. r. o., Páričkova 24, Bratislava, ako správcu bytového domu Lachova 21-23, v zastúpení vlastníkov bytov, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub drevín,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 137, v tesnej blízkosti bytového domu Lachova 21, 23. Dreviny spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch, ohrozujú zdravie a majetok vlastníkov bytov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day