Oznam – výrub stromov Furdekova 2

Sp. zn.: 2009/20670-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 26. 11. 2009 začal na základe žiadosti Domus Real, s. r. o., Haanova 15, Bratislava, v zastúpení vlastníkov bytov bytového domu Furdekova 2 v Bratislave, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 2 ks stromov – briez,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 174, v tesnej blízkosti bytového domu Furdekova 2. Stromy zasahujú do okien bytov, poškodzujú zateplenú fasádu domu, čím ohrozujú majetok vlastníkov bytov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day