Oznam – výrub stromu – Bulíkova 3

Sp. zn.: 2009/20026-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 26. 11. 2009 začal na základe žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov, Bulíkova 3, Bratislava, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1 ks stromu – slivky čerešňoplodej,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, na parcele č. 481, v tesnej blízkosti bytového domu Bulíkova 3. Strom spôsobuje nadmerné tienenie v bytoch, zasahuje svojimi konármi do okien bytov a ohrozuje zdravie a majetok obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day