Oznam – výrub stromu – Markova 13-15

Sp. zn.: 2009/20292-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 26. 11. 2009 začal na základe žiadosti Stavebného bytového družstva Bratislava I, Palackého 24, Bratislava ako správcu bytového domu Markova 13-15 v Bratislave, v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1 ks stromu – slivky čerešňoplodej,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, na parcele č. 3189/1, v tesnej blízkosti bytového domu Markova 13-15. Strom spôsobuje nadmerné tienenie v bytoch, ohrozuje zdravie a majetok obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day