Oznam – výrub stromu – Romanova 28-30

Sp. zn.: 2009/19959-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 26. 11. 2009 začal na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka, Budatínska 1, ako správcu bytového domu Romanova 22-38 v Bratislave, v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1 ks stromu,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, na parcele č. 1675 zo zadnej strany sekcie Romanova 28-30 (vo vnútrobloku). Strom rastie v tesnej blízkosti bytového domu, ohrozuje majetok a zdravie obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day