Oznam – výrub stromu – Wolkrova 25

Sp.zn.: 2009/18400-13/SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 14. 12. 2009 začal na základe žiadosti žiadateľa – zástupcu vlastníkov bytov, Wolkrova 25, 851 01 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromu,

ktorý rastie vo dvore bytového domu na Wolkrovej ulici č. 25 z dôvodu nadmerného tienenia bytov a z dôvodu ohrozovania majetku a bezpečnosti osôb.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day