Oznam – výrub drevín Znievska 8

Sp.zn.: 2009/16442-13/SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 27. 11. 2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 5 ks stromov, ktoré rastú na Znievskej ulici č. 8 na pozemku s parc. č. 1942 v k.ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytového domu z dôvodu nadmerného tienenia bytov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day