Oznam – výrub drevín – M.C. Sklodowskej

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 03. 12. 2009 začal na základe žiadosti spoločnosti BUILDER spol.s r. o. správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub drevín rastúcich na pozemkoch s parc. č. 663, 657 a 664

na ulici M. C. Sklodowskej v k.ú. Petržalka z dôvodu realizácie stavby:

„Hokejové centrum Petržalka“

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovanej výstavby.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day