Oznam – výrub drevín – Starohájska

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 10.12.2009 začal na základe žiadosti Ing. Barbory Némethovej, s.r.o., Šabinského ul. č. 20, 851 01 Bratislava v zastúpení štátneho podniku ZÁVODISKO, Starohájska 29, 852 69 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub drevín na pozemku s parc. 839/1 v areáli závodiska na Starohájskej ulici z dôvodu realizácie stavby: „Výstavba tribúny závodiska Bratislava“

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day