Oznam – výrub stromu – Rusovská cesta 11-15, Gercenova ul. 2, 2A, 2B

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 15.12.2009 začal na základe podnetu PhDr. Ervína Pochmarského, Lekáreň a zdravotnícke potreby MAGMA, Jašíkova 20, 821 03 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub stromu – čerešňe, ktorá rastie na pozemku s parc. 4773/1 v sadovnícky upravenej ploche medzi bytovými domami na Rusovskej ceste 11-15 a Gercenovej ulici 2, 2A a 2B z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny a ohrozovania majetku.

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day