Oznam – výrub drevín – Ľubovnianska 4

Sp.zn.: 2010/203-13/SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 07. 01. 2010 začal na základe žiadosti žiadateľa – zástupcu vlastníkov bytov, Ľubovnianska ulica 4, 851 06 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub drevín,

ktoré rastú pred vchodom do bytového domu na Ľubovnianskej ulici č. 4 zo dôvodu tienenia a z hygienických dôvodov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day