Oznam – výrub stromu – Černyševského 21

Sp.zn.: 2010/202-13/SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 07. 01. 2010 začal na základe žiadosti žiadateľa – zástupcu vlastníkov bytov, Černyševského 21, 851 06 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromu,

ktorý rastie vo dvore bytového domu na Černyševského ulici č. 21 zo zdravotných dôvodov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day