Inzerát – Prijatie zamestnanca na oddelenie nakladania s majetkom

Mestská časť Bratislava-Petržalka prijme do trvalého pracovného pomeru :

– samostatného odborného referenta na investičný referát oddelenia nakladania s majetkom.

Termín nástupu: od 1.2.2009, resp. podľa dohody a výsledkov osobných pohovorov
s uchádzačmi.

Požadované predpoklady:

– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného smeru – pozemné stavby, dopravné stavby,
– 5 rokov aktívna prax v odbore stavebníctva nevyhnutná, špecializácia nie je podmienkou,
– bezúhonnosť,
– zdravotná spôsobilosť,

Ďalšie požadované predpoklady:

– stavebný dozor podľa § 45 Stavebného zákona je výhodou,
– znalosť príslušnej legislatívy,
– organizačné schopnosti, skúsenosti na podobnej pozícii,
– znalosť práce na PC (MS Office – pokročilý príp. ECDL, Internet, AutoCAD – pokročilý,
-vodičský preukaz skupiny B

Stručná charakteristika pracovnej náplne:

– zabezpečovanie komplexnej prípravy, realizácie a ukončenia stavieb financovaných z rozpočtu mestskej časti,

– zabezpečenie a kontrola projektovej dokumentácie na pripravované investičné akcie , pripomienkovanie predkladanej projektovej dokumentácie pre konania,

– vybavovanie povolení súvisiacich so získavaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia, zabezpečenie kompletnej dokumentácie pre kolaudačné konanie, inžiniering,

– prerokovanie dokumentácie s príslušnými dotknutými organizáciami v rámci stavebného konania,

– koordinácia realizačnej časti projektov,

– dohliadanie na realizáciu v súlade s projektovou dokumentáciou a platnou legislatívou,

– komunikácia s dodávateľmi a ich koordinácia, vykonávanie predpísaných kontrolných činností počas výstavby, kontrola kvality a kompletnosti dodávok, zodpovednosť za fakturáciu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania na uvedenú pozíciu môže predložiť každý, kto plní niektoré z požiadaviek, nesplnenie všetkých nie je dôvodom na zamietnutie žiadosti bez preskúmania miery ich plnenia.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s dokladmi o vzdelaní a predchádzajúcej praxi a štruktúrovaný životopis zašlite, alebo osobne doručte v uzatvorenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava najneskôr 26.01.2010 do 12.00 hod. Žiadosti vrátane dokumentácie je možné zaslať aj elektronicky na adresu zlatica.havlikova@petrzalka.skv rovnakom termíne.

web od 2day