Zápis petržalských detí do základných škôl

Rodič, resp. zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Školský zákon vytvára priestor pre vykonanie zápisu v termíne od 15. januára do 15. februára, pričom miestna samospráva určí vlastným všeobecným záväzným nariadením presné miesto a čas zápisu detí, ktoré si od nového školského roku začnú plniť povinnú školskú dochádzku. Slávnostný zápis do 1. ročníka pre školský rok 2010/2011 bude v priestoroch jedenástich petržalských základných škôl v dňoch 5. februára (15.00 – 18.00 hod.) a 6. februára 2010 (8.00 – 12.00 hod.). Ak si rodič nesplní zákonnú povinnosť a neprihlási dieťa na školskú dochádzku, čím ohrozí jeho výchovu a vzdelávanie, môže mu samospráva udeliť finančnú sankciu až do výšky 331,92 EUR (10.000 Sk). V prebiehajúcom školskom roku si plní povinnú školskú dochádzku 3.860 detí, pričom najviac žiakov (598) navštevuje školu na Pankúchovej ulici.

Povinná školská dochádza sa týka tých detí, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a dosiahli školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca môže požiadať riaditeľa školy o odklad začiatku dochádzky a to v prípade, že dieťa je zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo na základe odborného vyšetrenia ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť. Samospráva v záujme poskytnutia čo najširšieho množstva informácií o jednotlivých vzdelávacích inštitúciách, umiestnila na internetovej stránke (https://www.petrzalka.sk/index.php?id_menu=43281) adresár, ktorý obsahuje odkaz na webovú stránku každej školy. Na týchto stránkach môžu rodičia získať okrem základných informácií o škole aj ich hodnotenie, prehľad o študijných odboroch či špeciálnych vzdelávacích programoch. Rodič je povinný zapísať dieťa v škole podľa školského obvodu, ktorý je viazaný na trvalý pobyt dieťaťa. Ak je v mieste trvalého bydliská zriadených viac vzdelávacích inštitúcií, zákonný zástupca môže vybrať aj inú školu, avšak súhlas riaditeľa je podmienený kapacitnými možnosťami školy.

web od 2day