Oznam – výrub drevín Bosákova

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 14. 01. 2010 začal na základe žiadosti spoločnosti METRO Bratislava a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub drevín rastúcich na pozemkoch s parc. č. 5224/10, 5191, 5203/1, 5206/13, 4691/1 a 5207/5

na úseku od Starého mosta po Bosákovú ulicu v k.ú. Petržalka z dôvodu realizácie stavby:
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo nám. “

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovanej výstavby.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day