Oznam – výrub stromov Markova 3

Sp. zn.: 2009/22123-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 18. 01. 2010 začal na základe žiadosti VSD, s. r. o., Trebišovská 3, Bratislava, v zastúpení vlastníkov bytov bytového domu Markova 3 v Bratislave, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 2 ks stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 3231 v tesnej blízkosti bytového domu Markova 3. Stromy spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch, poškodzujú fasádu domu a koreňovou sústavou narúšajú kanalizáciu, čím ohrozujú zdravie a majetok vlastníkov bytov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day