Petržalka chce rokovať o nosnom dopravnom systéme

Samospráva mestskej časti Bratislava-Petržalka si je vedomá, že koncepčné riešenie dopravy v rámci Bratislavy, vrátane mestských častí spadá do pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy. Miestna samospráva považuje za prirodzené, aby sa pri veľkých dopravných projektoch hľadala zhoda medzi mestom a mestskou časťou o postupe pri ich realizácii, osobitne to platí o nosnom dopravnom systéme mesta.

Miestna rada na svojom zasadnutí (19. január t.r.) prijala uznesenie, v ktorom vyjadrila pripravenosť na rokovania s predstaviteľmi mesta o spoločnom stanovisku k technicko-ekonomickej štúdii vybudovania koľajovej trate v Petržalke, ale tiež k ohlásenej rekonštrukcii Starého mosta. Doposiaľ sa takéto rokovania neuskutočnili. Zástupcovia petržalskej samosprávy sú presvedčení, že je v záujme mesta i mestskej časti, aby obe úrovne bratislavskej samosprávy vystupovali v zásadných otázkach zhodne a vo vzájomnej súhre.

Miestne zastupiteľstvo sa k technicko-ekonomickej štúdii vedenia koľajovej trate na území mestskej časti naposledy vyjadrilo v októbri minulého roku. Poslanci prijali k štúdii len predbežné stanovisko, pričom ich pripomienky smerovali okrem iného k vedeniu trate (podpovrchový, zapustený variant) či hlukovej zaťaženosti. Na prijatie záverečného stanoviska samosprávy sú potrebné rozhovory medzi mestskou časťou a mestom, ale aj odborné rokovania s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii SR a Železnicami SR.

web od 2day