Oznam – Verejné prerokovanie polyfunkčného centra v MČ Bratislava – Petržalka a v MČ Bratislava – Jarovce

Verejné prerokovanie

Urbanistickej štúdie polyfunkčného centra

v MČ Bratislava – Petržalka a v MČ Bratislava – Jarovce
sa bude konať

v termíne od 25.01.2010 do 25.02.2010.

Obstarávateľom v zastúpení spoločnosti HERVEX a.s., Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava je spoločnosť I.P.R. Slovakia s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava. Obstarávanie urbanistickej štúdie v zmysle úplného znenia stavebného zákona č.50/76 Zb zabezpečuje obstarávateľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD Ing. arch. Marty Šímovej. Spracovateľom urbanistickej štúdie je architektonický ateliér Aurex s.r.o., Dúbravská cesta 9, 941 04 Bratislava.

Urbanistická štúdia je k nahliadnutiu na Miestnom úrade Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, na Oddelení územného rozvoja a dopravy, v miestnosti číslo dverí 401 na 4. poschodí počas úradných hodín v pondelok 800 do 12 00 hod. a 1300 do 1700 hod., v stredu 800 do 12 00 hod. 1300 do 1630 hod., v piatok 800 do 1200 hod.
Verejné prerokovanie s občanmi, na ktorom bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa sa uskutoční dňa

15.02.2010 o 17 00 hod.

v kongresovej sále Technopolu, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.

Stanoviská a pripomienky je možné uplatniť písomnou formou v termíne do 25.februára 2010 na adrese:

I.P.R. Slovakia s.r.o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava

Na stanoviská podané po uvedenom termíne sa nebude prihliadať.

web od 2day