Oznam – výrub stromov – Haanova 16-26

Sp. zn.: 2010/1645-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 20. 01. 2010 začal na podnet vlastníkov bytov bytového domu Haanova 16-26 v Bratislave, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 341 vo vnútrobloku bytového domu Haanova 16-26. Stromy sú vysadené v tesnej blízkosti bytového domu, spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch, poškodzujú fasádu domu, čím ohrozujú zdravie a majetok vlastníkov bytov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day