Oznam – výrub stromov – Smolenicka

Sp. zn.: 2010/1691-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 21. 01. 2010 začal na vlastný podnet správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov – hlošina úzkolistá,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 1773 na Smolenickej ulici v Bratislave. Stromy sú preschnuté, nebezpečné, zasahujú do chodníka a do parkovacích miest, čím ohrozujú zdravie a majetok obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day