Oznámenie – výrub stromu – Wolkrova

Sp. zn.: 2009/18400/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 12. 01. 2010 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks stromu, ktorý rastie na Wolkrovej ulici č. 25 na pozemku s parc. č. 4416/1 v k.ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti zástupcu samosprávy bytového domu z dôvodu nadmerného tienenia bytov a z dôvodu ohrozovania majetku a bezpečnosti obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day