Oznam – výrub stromov – Starohájska

Sp.zn.: 2010/2396/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 01.02.2010 začal na základe žiadosti Ing. arch. Dany Bubákovej, Panská 2, 811 01 Bratislava, ktorá zastupuje investora Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub stromov rastúcich na pozemku s parcel.č. 851/1

v areáli Bratislavskej vodárenskej spoločnosti na Starohájskej ulici v k.ú. Petržalka z dôvodu realizácie stavby “Administratívno – prevádzková budova – areál BVS, a.s“.

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovaného výrubu.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day