Oznam – výrub stromov – Starhradská 8

Sp. zn.: 2010/2445-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 05. 02. 2010 začal na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka Budatínska 1, Bratislava, v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 8 v Bratislave, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 1483 v tesnej blízkosti bytového domu Starhradská 8, zo severnej a južnej strany. Stromy spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch, a s tým súvisiace dlhodobé hygienické a zdravotné problémy.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day