Oznámenie – Polyfunkčný objekt KREAL

Sp.zn. 2010/2791/13-SK

OZNÁMENIE

Navrhovateľ Architektonická kancelária, Ing. arch. Ivan Kočan AA, Na Hrebienku 40, 811 02 Bratislava predložil zámer

„Polyfunkčný objekt KREAL, Bratislava-Petržalka“,

ktorý nám ako dotknutej obci a zároveň povoľujúcemu orgánu zaslalo Ministerstvo životného prostredia SR, podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Účelom zámeru je výstavba a prevádzka 27 podlažného polyfunkčného objektu, v rámci ktorého sa uvažuje s vytvorením bytových jednotiek a alternatívne sa počíta s prevádzkou hotelového zariadenia. Súčasťou objektu budú aj doplnkové služby, obchody, stravovacie zariadenie a hromadná garáž.
Navrhovaná činnosť je situovaná v k. ú. Petržalka, na území ohraničenom zo severnej strany objektom Perago a zo západnej, južnej a východnej strane susedí s existujúcimi objektami polyfunkčných a administratívnych budov. Na dotknutom území sa v súčasnosti nachádza zastavaná plocha, ostatnú časť predstavujú manipulačné betónové plochy a zeleň.

Do zámeru je možné nahliadnuť na oddelení životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, č. dverí 418 v stránkových dňoch a hodinách. Verejnosť môže písomné stanovisko doručiť na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava najneskôr do 26. 03. 2010.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day