Oznam – výrub stromov – A.Gwerkovej 24

Sp.zn.: 2010/3275/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 12. 02. 2010 začal na základe žiadosti žiadateľa – zástupcu vlastníkov bytov, na ulici A.Gwerkovej 24, 851 04 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub drevín,

ktoré rastú vo verejnej zeleni pred predmetným bytovým domom na ulici A. Gwerkovej č. 24 z dôvodu nadmerného tienenia a z dôvodu ohrozovania majetku a bezpečnosti osôb.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day