Oznam – výrub stromov – Krupinska, Harmanecka

Sp.zn.: 2010/3450/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 16. 02. 2010 začal na základe žiadosti obyvateľov bytových domov na Harmaneckej a Krupinskej ulici, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromov,

ktoré rastú vo verejnej zeleni v okolí parkoviska na Krupinskej ulici z dôvodu ohrozovania majetku a bezpečnosti osôb.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day