Oznam – výrub stromu – Černyševského 37

Sp.zn.: 2010/3288/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 16. 02. 2010 začal na základe žiadosti správcu bytového domu na Černyševského ulici č. 37, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromu,

ktorý rastie vo verejnej zeleni pred bytovým domom z dôvodu ohrozovania majetku a bezpečnosti osôb.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day