Zápis do petržalských materských škôl

Petržalskí rodičia majú možnosť zapísali detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti pre školský rok 2010/2011 od 1. marca do 31. marca 2010. Právo zapísať dieťa do predškolského zariadenia má jeho zákonný zástupca, rodič, pričom pri zápise musí predložiť vyplnenú prihlášku a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (prihlášku nájdete v časti oddelenie školstva, kultúry a športu). Vedenie materskej školy musí následne do konca mája t.r. informovať rodičov o prijatí či neprijatí dieťaťa do predškolského zariadenia. Do materských škôl budú prednostne prijaté 5 – 6 ročné deti, ktoré si v nadchádzajúcom školskom roku budú plniť povinnú školskú dochádzku, či deti zamestnaných rodičov. Mesačný príspevok rodičov na čiastočné fungovanie materských škôl je dnes na úrovni 12,67 EUR za dieťa. V pôsobnosti petržalskej samosprávy je dnes devätnásť predškolských zariadení, ktoré navštevuje 2.197 žiakov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 80 detí.

V školskom roku 2010/2011 budú okrem 94 bežných tried otvorené i štyri špeciálne, učené pre deti s poruchami výživy, mentálnym postihom či autizmom. Celkom 24 mladých Petržalčanov s poruchami výživy bude môcť navštevovať materskú škôlku na Pifflovej ulici. Toto špeciálne zariadenie je jediné svojho zamerania v podmienkach hlavného mesta SR. Škôlka na Turnianskej ulici poskytuje zasa priestor pre výchovno-vzdelávací program ľahko mentálne postihnutých detí (špeciálna trieda pre 8 detí). Detí, ktoré sú postihnuté autizmom môžu navštevovať dve špeciálne triedy otvorené v predškolskom zariadení na Iljušinovej ulici (max. kapacita 12 detí). Všetky petržalské škôlky poskytujú v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou testovanie predškolskej zrelosti detí. Rodičia tak môžu spoločne s odborníkmi posúdiť, či je ich dieťa zrelé pre nástup do školy, alebo požiadajú o odklad jeho povinnej školskej dochádzky. V minulom roku bola táto možnosť využitá v 152 prípadoch.

web od 2day