Partnerstvo samosprávy s neziskovým sektorom

Sieťovanie, vytváranie partnerských väzieb medzi neziskovými organizáciami, združeniami a verejnými, štátnymi inštitúciami, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti je cieľom petržalskej samosprávy na nadchádzajúce mesiace. K takémuto kroku zaviazal miestne samosprávy zákon o sociálnych službách, ktorý ukladá obciam a mestám vypracovať Plán komunitného rozvoja. Aby plán nevznikal za zeleným, úradníckym stolom, prizval starosta Milan Ftáčnik k jeho príprave 18 neziskových inštitúcií, ktoré v súčasnosti vykonávajú svoju činnosť na území najväčšej bratislavskej mestskej časti. Prvý krok k sieťovaniu sociálnych partnerov, jednoduchý prehľad poskytovaných verejných služieb urobila samospráva ešte v minulom roku, keď na oficiálnej webovej stránke spustila projekt Petržalský sprievodca.

Miestny komunitný plán bude vychádzať primárne z potrieb klientov, jednotlivých skupín obyvateľov mestskej časti, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Ide napríklad o telesne, mentálne hendikepovaných ľudí, týrané osamelé deti i ženy, drogovo závislých občanov či rodiny v sociálnej, hmotnej núdzi. V záujme zladenia aktivít jednotlivých inštitúcií pôsobiacich v Petržalke, pripravuje miestny úrad projekt, ktorým sa bude uchádzať o európske financie z Fondu sociálneho rozvoja. Maximálna výška príspevku z európskych fondov je 150 tisíc EUR, pričom spoluúčasť samosprávy je na úrovni 5%. Projekt má prispieť k monitoringu terénu, samospráve má pomôcť definovať oblasti, do ktorých budú cielene smerovať svoje sociálne služby. Tie budú vychádzať z princípov bezplatného poradenstva, prístupnej asistencie a otvorenej sieti verejných zariadení.

web od 2day